MOTION ROLL 27 SEPTEMBER SECOND CRT (GD) J MUDAU THIRD CRT (1A) J UNTERHALTER AND 01 OCTOBER 2018 SECOND CRT (GD) J KEIGHTLEY THIRD CRT (1A) J MOLAHLEHI