MOTION COURT ROLLS DATED 5 JUNE 2018 SECOND CRT (GD) J WINDELL THIRD CRT (1A) J MUDAU FOURTH CRT (8A) J MABESELE FIFTH CRT (8B) J ADAMS & 6 JUNE 2018 SECOND CRT (GD) J MATOJANE THIRD CRT (1A) J MAHALELO