MOTION COURT ROLLS 14 AUG SECOND COURT (GD) J KAIRINOS THIRD CRT (1A) J MASELLE FOURTH CRT (8A) J WEPENER 15 AUG SECOND CRT (GD) J TWALA THIRD CRT (1A) J FISHER