MOTION COURT ROLL DATED 16 AUGUST 2018 SECOND CRT (GD) AJ KAIRINOS THIRD CRT (1A) J MASELLE FOURTH CRT (8A) J WEPENER FIFTH CRT (8B) J OPPERMAN SUPPLEMENTARY CRT (8C) J MEYER