Motio Court Roll 3 May, Second Crt (GD) J Opperman third Crt (1A) J Mahalelo Fourth Crt (8A) J Adams fifth Crt (8B) J Millar, 4 May Second Crt (GD) J Mabesele Third Crt (1A) J Vally Fifth Crt (8B) J Millar, 7 May Second Crt (GD) J Mudau Third Crt (1A) J