Trial roll

MOTION COURT ROLLS DATED 12 JUNE SECOND CRT (GD) J MOLAHLEHI THIRD CRT (1A) J SIWENDU FOURTH CRT (8A) J MUDAU FIFTH CRT (8B) J YACOOB & 13 JUNE 2018SECOND DRT (GD) J VAN OOSTEN THIRD CRT (1A) J MOSHIDI